Climacom

Уведомление за защита на личните данни на физическите лица съгласно законодателството за защита на личните данни

1. Съгласно „Регламент (ЕС) 2016/679“ относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни, Ви информираме:

1.1. Климаком ЕООД събира, обработва и защитава личните Ви данни законосъобразно и съобразно целите, за които данните са събрани. 
1.2. „Лични данни“ означава всякакъв информация, чрез която може да се идентифицира физическо лице. 
1.3. Събирането и обработването на Вашите данни е необходимо за предоставяне на следните услуги от наша страна – при запитване от страна на клиент, при покупка на продукт от Климаком ЕООД, при извършване на всякакъв вид техническа дейност. 
1.4. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни. При необходимост личните данни се актуализират. 
1.5. Личните данни се съхраняват до момента, в който повече не са необходими за целите, за които са били събрани. 
1.6. Личните Ви данни могат да бъдат изтрити по Ваше желание, с предварително подаване на искане за изтриване (право „да бъдеш забравен“). 

2. Вашите лични данни, които обработваме и съхраняваме във връзка с предоставяне на желаната от Вас услуга, запитване, вкл. за реклама и/или комуникация във връзка с участие в организирани от нас събитие, игра, промоция, рекламна кампания са:

• Име, презиме и фамилия; 
• Електронна поща; 
• Адрес на доставка; 
• Телефонен номер. 

В случай, че Вие предоставите лични данни, които не се изискват, с предоставянето им от Ваша страна се счита, че Вие сте дали съгласието си за тяхното обработване. Доколкото Вие предоставяте такива данни доброволно, Климаком ЕООД ще се отнесе с тях отговорно и в съответствие с изискванията на действащото законодателство за защита на личните данни.

3. Вашите лични данни се съхраняват до момента, в който повече не са необходими за целите, за които са били събрани. При участие в промоция, игра, рекламна кампания (регистрация на сайта), оставяме предоставените от Вас данни за 30 дни след приключване на срока на кампанията, игра, промоция, като си запазваме правото да Ви информираме периодично за статуса на кампанията, играта, промоцията.

4. С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Климаком ЕООД пази поверителността на Вашите лични данни. За качественото предоставяне на желаната от Вас услуга и при спазване на законовите изисквания, Климаком е възможно да разкрие Ваши лични данни на следните звена във фирмата: 
– технически персонал; 
– администрация; 
– счетоводен отдел; 
– маркетинг отдел.

5. Вашите права относно личните Ви данни:

Физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатори като име, местонахождение, електронна поща, се нарича „субект на лични данни“. 
Субектите на лични данни имат следните права относно личните си данни: 
5.1. Право на достъп до личните данни; 
5.2. Право на коригиране на личните данни; 
5.3. Право на преносимост на личните данни; 
5.4. Право на изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“); 
5.5. Право за възражение срещу използване на лични данни за целите на директен маркетинг.

6. Упражняване на права на субектите на лични данни

Физическите лица (субектите на лични данни) биха могли да упражнят гореспоменатите Права (от т. 4.1 до т. 4.5) по следните начини: 
• Чрез изпращане на имейл на адрес: sofia@climacom.com
• В централен офис на фирма Климаком – гр. София, п.к. 1517, бул. „Владимир Вазов“ 52
• По пощата – на адреса на централния офис – гр. София, п.к. 1517, бул. „Владимир Вазов“ 52

6.1. При упражняване на Правата относно личните данни, субектът на лични данни, е необходимо да предостави поне един от идентификаторите, посочени по-долу: 
• Име и фамилия; 
• Адрес на доставка и електронен адрес; 
• Телефонен номер; 
• Писмено описание на искането.

6.2. Климаком ЕООД не е задължена да отговори на искане, в случай, че е невъзможно да идентифицира субекта на данни. 

6.3. Климаком ЕООД предоставя информация относно предприетите действия, във връзка с подадено искане за упражняване на права върху личните данни, в срок от един месец от получаването на искането.