Climacom

Общи търговски условия и гаранция

Настоящите общи условия (наричани по-долу „Условия“) влизат в сила, считано от 01.06.2024 г. и се прилагат при търговски сделки (B2B) за продажба и доставка на стоки – продукти и климатични инсталации, произведени от „MITSUBISHI ELECTRIC“ (наричани по-нататък „Уредите“) от „КЛИМАКОМ“ ЕООД, регистрирано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 130535255, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Владимир Вазов № 52, в качеството му на Официален вносител за Р. България, наричано по-нататък „Продавач“ с Търговец (лице по смисъла на чл. 1 от Търговския закон), наричано по-нататък „Купувач“.

Продажби и предоставяне на клиентски услуги към крайни потребители са предмет на отделни търговски условия.

В търговските отношения с Продавача „КЛИМАКОМ“ ЕООД и всеки Купувач се прилага действащото българско законодателство.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите Условия се прилагат за всички продажби, осъществявани от Продавача. Всички индивидуални споразумения, които се отклоняват от настоящите Условия, са валидни само ако са потвърдени от нас в писмена форма и надлежно подписани.

Продавачът може да актуализира настоящите Условия. Никакви изменения на настоящите Условия нямат правна сила, освен ако не са изрично одобрени в писмен вид и подписани от упълномощено лице от името на Продавача.

II. КАЧЕСТВО

Информацията относно стоките и тяхната ефективност, предоставена от Продавача устно или писмено, се предоставя добросъвестно и не представлява обещание от Продавача относно ефективността или пригодността на продаваните стоки. Ефективността на машините и съоръженията може да зависи от различни условия, като местоположение и монтаж, климатични или други условия.

III. ОФЕРТА, ПОРЪЧКА

Поръчките се извършват само в писмена форма – чрез писмо, факс, имейл и съдържат всички обвързващи страните обстоятелства, а именно: стоки по вид, модел, номер, количество, цена, срок, място, начин на доставка.

Поръчката се счита за приета от Продавача, само след изрично потвърждение на приемането й в писмен вид. Всички договорености и съгласия, постигнати устно и по телефона, трябва да бъдат потвърдени в писмен вид, за да бъдат задължаващи за страните.

Продавачът си запазва правото да анулира договора / поръчката, в случай, че междувременно получи информация относно ликвидността на Купувача и възникнат основателни съмнения за възможността на Купувача да изплати цялата или част от поръчката.

IV. ДОСТАВКА, СОБСТВЕНОСТ, РИСК

Посочените в потвърдената поръчка срокове за доставка са индикативни и не обвързват Продавача с отговорност за неустойки при забава. Купувачът няма право да изисква спазването на определен срок за доставка, а евентуално забавяне на доставка не дава право на Купувача за искове за щети  Същото важи и при форсмажорни обстоятелства, стачка или други събития извън контрола на Продавача.

Освен ако не е договорено друго, доставките се извършват Франко Склада на Продавача на адрес, посочен в потвърдената поръчка. Възможно е извършването на частични доставки.

При доставка на стоките Купувачът лично или чрез негови служители /пълномощници следва незабавно да провери доставката за транспортни щети по опаковката.

Поръчаната от Купувача стока надлежно се съхранява в съответния склад на Продавача за вземане от страна на Купувача в рамките на 14 дни. В случай, че в този 14-дневен срок Купувачът не вземе закупената стока от склада на „Климаком“ и не е договорено друго, то след изтичане на 14 календарни дни от издаване на фактурата Продавачът има право да таксува Купувача за съхранение на стоката. В този случай Купувачът дължи такса за съхранение на стоката в размер на 0,1% (с вкл. ДДС) от сумата по фактурата за всеки просрочен ден между четиринадесетия и тридесетия календарен ден. Ако стоката не бъде взета от Купувача и остане непотърсена след тридесетия календарен ден от издаване на фактурата, „Климаком“ ЕООД ще бъде принудено да издаде на Купувача кредитно известие и стоката ще се пусне за продажба от „Климаком“  ЕООД.

Горното правило се прилага и при поетапно издаване и фактуриране на стока от страна на „Климаком“  ЕООД.

Условията за доставка и съхранение са приложими за всички партньори на „Климаком“ ЕООД, освен ако в индивидуален договор не бъде предвидено друго.

V. МОНТАЖ

Отговорност на Купувача е да организира извършването на квалифициран монтаж и въвеждане на Уредите в експлоатация, както и да гарантира на крайния клиент, че неговите служители, подизпълнители или други лица, използвани от него за монтиране и въвеждане на Уредите в експлоатация са обучени и сертифицирани за това, и че са спазени условията, инструкциите или ръководствата на производителя, предоставени заедно с Уредите. За сертифицирани се считат фирми притежаващи следните сертификати:

 1. РАБОТА С ФЛУОРОСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ – изд. ББКМ (Българска Браншова Камара- Машиностроене).
 2. ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ – изд. ЦПО-ЕЛКБ център за професионално обучение.
 3. РАБОТА НА ВИСОЧИНА – изд. ЦПО-ЕЛКБ център за професионално обучение.

VI. ГАРАНЦИЯ

Продавачът като Официален вносител на продаваните Уреди, произведени от „MITSUBISHI ELECTRIC“ („Уредите“) предоставя гаранционен период съгласно ЗЗП на продаваните Уреди в рамките на 2 (две) години, считано от датата на продажба на Уредите, с териториален обхват на Гаранцията на територията на Република България. Сервизната дейност във връзка с осъществяване на предоставената Гаранция се извършва от квалифицирани техници на Продавача.

Условие за използването на 3-та допълнителна гаранционна година се позволява при спазването на следните условия – извършването и документирането на платени технически прегледи (Профилактики) на Уредите, след изтичане на първата, респективно на втората гаранционна година. Техническите прегледи (Профилактики) следва да бъдат извършени от Купувача или негов упълномощен представител чрез сертифициран монтажник.

Всеки технически преглед (Профилактика) трябва да бъде потвърден със съответния запис в Гаранционната карта на Уреда, издадена от фирмата инсталатор.

В обосновани случаи с цел гарантиране правата на крайния клиент и правилната експлоатация на Уреда, Продавачът има право да назначи допълнителни технически прегледи на Уреда.

Никой Купувач няма право по какъвто и да е повод да изменя гаранционните условия на тези Общи условия.

Предоставяната от Продавача гаранция обхваща извършването на гаранционни поправки на Уредите в сервиз на Продавача (вложения труд и доставянето на безплатни резервни части за Уредите). Резервни части за даден модел се поддържат на склад от Производителя за срок от 10 г. след спирането на модела от производство.

Гаранцията обхваща дефекти по Уредите, предизвикани от вложени дефектни части или от увреждания, появили се в рамките на производствения процес, доколкото такива дефекти са били налице още преди продажбата на Уредите или са се появили вследствие на причини, фактически съществували в Уреда в момента на неговата продажба. В тежест на Купувача е доказване на обстоятелството, че даден дефект е съществувал още по време на доставката.

При откриване на дефекти те следва незабавно да бъдат съобщени със снимков или видео материал, както и сериен номер на машината.

Гаранцията не се отнася за:

 1. външни свързващи кабели и всички други принадлежности и аксесоари.
 2. козметични повреди по корпуса (промени в цвета и външния вид на уреда), както и за нормалното износване на механични компоненти подложени на износване в процес на нормална (предписана) експлоатация.

Продавачът НЯМА да приема претенция и/или да се поема отговорност за дефекти, причинени от неправилен монтаж, неправилна употреба или боравене, неспазване на условията за експлоатация или насоките за поддръжка, прекомерна употреба или несъответстващи материали или заместващи материали или резервни части, които не са били предоставени от Продавача. В допълнение, няма да се приемат гаранционни претенции за обичайното износване на износващи се части, включително, но не само, филтри, хладилни агенти и други консумативи.

При приложение на тези Общи условия, Купувачът може да получи гаранционна карта за конкретни продукти чрез сайта www.climacom.com, като за целта е необходимо да регистрира конкретните продукти със серийни номера. Тази гаранционна карта урежда гаранционните условия между Продавача и Купувача и в никакъв случай не може да се предоставя от Купувача на краен потребител. Купувачът следва да издава към крайния потребител собствена гаранционна карта.

VII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранцията, предоставяна от Продавача-Официалния вносител е валидна само при едновременно изпълнение на следните условия:

 1. Уредът е придружен с коректно, изцяло и четливо попълнена Гаранционна карта, издадена от Купувача към крайния потребител, която трябва да съдържа името и печата на Купувача, сериен номер на машината, имена и подпис на крайния клиент, и е придружена от документ, доказващ покупката (касова бележка, фактура) от крайния клиент.
 2. ВНИМАНИЕ: Подправени, неправилно или непълно попълнени гаранционни карти са невалидни.
 3. Монтажът на Уреда и неговото пускане в действие е извършвано от квалифициран монтажник, който притежава статут на Сертифициран монтажник на конкретната серия на уредите – Протокол за монтаж с всички реквизити, показващи лицето, извършило монтажа и пускането в експлоатация.
 4. В гаранционната карта на крайния клиент да са отбелязани надлежно извършените платени технически прегледи/профилактика, съгласно раздел 6 горе.
 5. Предоставяната от Продавача гаранция се използва от крайните клиенти чрез Купувача, от когото последните са закупили Уреда и след като квалифициран техник посети на място и оцени причината на твърдяната повреда (повредата е съществувала още преди продажбата; причина, фактически съществувала в Уреда в момента на неговата продажба; повреда от неправилен монтаж или употреба).

Дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок, ще бъдат отстранявани от Сервизни техници на Продавача в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на доставянето на Уреда до сервиза. В случай на извършване на поправката на Уреда на място при крайния клиент, срокът за отстраняване ще се брои от датата на обявяване на дефекта. В случай на необходимост да бъде поръчана резервна част от Производителя, срокът за отстраняване подлежи на удължаване с времето, което е необходимо за доставянето на поръчаната резервна част. Срокът на гаранцията подлежи на удължаване с времето, през което Уредът е бил в ремонт – като последното не се отнася до ситуацията, когато Клиентът не си взема обратно от сервиза на Продавача поправения Уред, въпреки че е бил осведомен за приключването на ремонта. Срокът на гаранцията подлежи на удължаване единствено с времето, през което Уредът е бил в ремонт и в случай на решение за подмяна на уреда с аналогичен.

Продавачът не носи отговорност за срочното извършване на гаранционните услуги, ако неговите действия бъдат възпрепятствани от непредвидими обстоятелства с непреодолима сила или ако крайният клиент е направил невъзможен достъпа до мястото, на което е монтиран Уредът, в предварително уговореното за ремонта време.

В случай, че за Уреда доставен за ремонт след тестове в сервиза на Продавача се установи, че отговаря на техническата спецификация, то Купувача дължи такса за тестване съобразно с утвърдения ценоразпис на сервиза. В всички случаи транспортните или куриерски разходи се поемат от Купувача.

В случай на необосновани рекламационни претенции за сметка на крайния клиент са разходите, свързани с извършването от техници на Продавача на поисканите от него гаранционни действия.

Продавачът, съответно сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби вследствие на дефекта на стоката или престоя и в сервиза.

VIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Гаранцията по раздел 6 горе не се отнася до:

 1. Повреди по Уреда, възникнали вследствие на неправилен монтаж, противоречащи на инструкцията за обслужване действия, и в частност вследствие на неправилната им експлоатация, консервация, обслужване, съхраняване, поради използването на неподходящи експлоатационни консумативи (например филтри), както и в резултат от небрежно поведение от страна на крайния клиент.
 2. В случаи, когато има несъответствие между данните в документите и самата стока.
 3. Механични повреди по Уреда и предизвикани от тях дефекти, както и дефекти и повреди, предизвикани от действието на непредвидими обстоятелства с непреодолима сила (например попадение на мълния, наводнение, корозия, свръхнапрежение в електрическата мрежа), или в случаите, когато дефектът е вследствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени вследствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на Продавач/сервиза, или при форсмажорни обстоятелства.
 4. Недостатъци, предизвикани от поправки, преправяне и конструктивни промени, извършени самостоятелно от Купувача, крайния клиент или от друго лице, а не от квалифицирани техници на Продавача, както в случаите, когато е правен опит за отстраняване на дефекта от крайния клиент или други неупълномощени лица.
 5. Действията и частите, посочени в инструкцията за обслужване и влизащи в нормалната експлоатация на Уреда, доставката, почистването и подмяната на филтрите, подмяна на батериите в пулта за дистанционно управление.
 6. Щети, предизвикани в резултат на правилната или неправилна работа на Уреда (например теч на конденз).
 7. Последваща промяна на мястото на монтаж на Уреда от страна на крайния клиент или трето лице  (напр. външното тяло е монтирано в тераса, която в последствие е остъклена).

Продавачът има право да откаже да приеме Уреда за ремонт единствено в случай на:

 1. Обявяване на недостатъците след изтичането на повече от 14 дена от момента на проявяването на недостатъците
 2. Установяване на несъответствия между посочените в документите данни и нанесените на самия Уред данни,
 3. Нанасяне на поправки или зачерквания в гаранционна карта от неупълномощено за това лице,
 4. Нечетливи серийни номера на Уреда.
 5. Повредени пломби на Уреда.

IX. ЦЕНА, ПЛАЩАНЕ

Цените са на база оферта /ценовата листа, публикувана на www.climacom.com и са в български лева. В случай на въвеждане на еврото като законно платежно средство в Република България, цената по потвърдени поръчки в процес на изпълнение, посочена в лева се изчислява в евро съобразно официалния валутен курс на БНБ, действащ към датата на приемане на поръчката.

Цените включват стандартната опаковка на производителя и Продавачът няма да изкупува обратно опаковки и опаковъчни материали, освен ако не е уговорено изрично друго.

Освен ако не е посочено друго, Купувачът следва да плати издадените по поръчката му фактури преди вземането на стоката франко складовете на Продавача.  

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Продавачът може да отложи датата на доставка или да прекрати договора, да намали количеството на поръчаните от купувача продукти (без да носи отговорност спрямо Купувача), ако е възпрепятстван или в забава, ако е нецелесъобразно, стопански неосъществимо, незаконно или невъзможно да извършва своята стопанска дейност поради обстоятелства, които са извън разумния контрол на Продавача, включително, но не само непреодолима сила, действия на държавни органи, война или изисквания във връзка с национално извънредно положение или отбрана, бунт, граждански размирици, пожар, експлозия, наводнение, екстремни метеорологични условия, епидемия, локаут, съдебна забрана, ембарго, регулации на вноса или износа, авария на работни, контейнерни или транспортни съоръжения, неизправност на машини или апаратура, стачки или други трудови спорове (независимо дали са свързани с работниците на някоя от страните), ограничения или забавяния, които засягат превозвачите, или невъзможност/закъснение при получаването на доставки на съответни или подходящи стоки и суровини, включително гориво и електроенергия. При условие че въпросното събитие продължава непрекъснато над 120 дни, Купувачът има право да отправи писмено предизвестие до Продавача за прекратяване на договора. Събитията, представляващи непреодолима сила, не освобождават от задълженията за плащане.

XI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Купувачът и/или крайният клиент нямат права върху никаква интелектуална собственост, притежавана или лицензирана за Продавача, включително, но не само върху търговската марка, патентните права и ноу-хау („права върху интелектуална собственост“).

Купувачът не може да позволява никаква търговска марка или инструкция или предупреждение, приложима за Уредите, да бъде заличена или закрита.

XII. ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни на Купувача, негови представители или пълномощници, които са предоставени по повод поръчка, договор, ще бъдат съхранявани от Продавача в електронен вид и ще бъдат обработвани за целите на изпълнението на поръчката, доставката на Уредите и управлението на взаимоотношенията с Купувача, счетоводство и за други законни цели. При необходимост и със съгласието на субекта на данните, същите могат да бъдат предоставяни на трети страни отново по повод и за целите на взаимоотношенията между Купувача и Продавача.

С извършване на поръчката Купувачът се съгласява, че Продавачът може да използва предоставените лични данни за собствени маркетингови цели, като Купувачът може да оттегли съгласието си по всяко време. За подробности и конкретни приложения вижте нашите правила за поверителност на www.climacom.com