Climacom

05.11.2019

Mitsubishi Electric издаде доклад за околната среда 2019

Потвърждава стабилен напредък през първата година на 9-ия екологичен план

Mitsubishi Electric Corporation обяви, че е издал своя Доклад за околната среда 2019г., в който документира резултатите и постиженията от екологичните инициативи, провеждани от Mitsubishi Electric през фискалната година, която приключи през март 2019г. Докладът потвърждава, че е постигнат благоприятен напредък за намаляване на емисиите на CO2 от производствените процеси и намаляване на вложените ресурси, което спомага за постигането на годишните цели по тригодишния девети план за околната среда на Mitsubishi Electric до фискалната 2021г., план за намаляване на въглеродните емисии, увеличаване на рециклирането и по-голяма хармония с природата.

Основни инициативи и резултати във фискалната 2019 година

1)      Създаване на общества с ниски въглеродни емисии: Намаляване на емисиите на парникови газове както при производството, така и при употребата

През приключилата фискална 2019г. общите емисии на CO2 от производството (парникови газове, различни от CO2, превърнати в маса на CO2) бяха намалени до 1,3 милиона тона, надминавайки целта от 1,43 милиона тона, благодарение на мерки като въвеждане на високоефективно оборудване и преразглеждане на производствените процеси. Енергийните емисии на CO2, за които се прогнозираше да нараснат до 60 000 тона поради увеличеното производство през годината, всъщност се увеличиха само до 30 000 тона поради въвеждането на високоефективно, енергоспестяващо оборудване и нови мерки за елиминиране на отпадъците в производствените съоръжения. Емисиите на парникови газове, които не са CO2, достигнаха 180 000 тона, което значително се подобри спрямо целта от 250 000 тона, което беше постигнато чрез преминаване към хладилни агенти с нисък потенциал за глобално затопляне и подобряване на процесите.

Емисиите на CO2 от продуктите, използвани на пазара, са намалени с 36% в сравнение с целта от 35%.

2)      Създаване на общество, което ще рециклира повече: Намаляване на размера и теглото на продукта, за да се намали влагането на ресурси и използването на вода

Влагането на ресурси бе намалено с 45% в сравнение с фискалната стойност за 2001г., подобрявайки 40-процентовата цел.

Глобалните мерки включват повече рециклиране на вода в производствените процеси и повторна употреба на отпадъчните води.

Mitsubishi Electric и нейните филиали в Япония постигнаха целите си за ефективно използване на ресурсите по отношение на крайния процент на изхвърляне на ресурси.

3)      Създаване на общества в хармония с природата: Разширяване на дейностите по биоразнообразието около обекти в Япония

За да помогне за опазването на биоразнообразието, включително редки и ендемични видове, групата провежда биологични проучвания на място. Екскурзиите, посветени на природата за възрастни и деца, проведени по инициативите на Mitsubishi Electric Outdoor Classrooms и Satoyama Woodland Preservation Project, привлякоха около 4000 участници, както беше планирано.

 

Източник: https://www.mitsubishielectric.com/news/2019/0628.html