Climacom

25.06.2018

Доклад на Mitsubishi Electric за проблемите на околната среда 2018г.

Mitsubishi Electric Corporation обяви екологичния доклад на Mitsubishi Electric Group, който документира резултатите и постиженията от екологичните инициативи, провеждани през фискалната година, приключила през март 2018 г. 

Докладът, който може да намерите тук, разглежда дейността на Mitsubishi Electric и нейните 107 японски и 84 чуждестранни филиали, като се съсредоточава върху усилията, предприети за постигане на целите и прилагането на политиките, заложени в тригодишния екологичен план на Mitsubishi Electric Group. Стартирала през април 2015 г. като осмия тригодишен план за действие в областта на околната среда, планът набляга на следните четири дейности: 
1) допринасяне за реализирането на нисковъглеродни общества, 
2) допринасяне за създаването на общества, основаващи се на рециклиране, 
3) осигуряване на хармония с природата и 
4) укрепване на рамката на Групата за управление на околната среда. 

Mitsubishi Electric продължава да полага усилия за опазване на околната среда, като се вземат предвид глобалните фактори, като например постигане на таргетите, определени в целите на Обединените нации за устойчиво развитие (SDG). Компанията е решена да се превърне в "глобална, водеща зелена" компания, която допринася за околната среда чрез продукти и услуги, и намалява натоварването на околната среда от производството. 

Основни инициативи и резултати: 
1) Намаляване на парниковите газове от продукти и производство
2) Намаляване на ресурсите
3) Опазване на биоразнообразието
4) Управление на околната среда

Източник: http://www.mitsubishielectric.com/news/2018/0629.html