Climacom

Блог

Mitsubishi Electric Corporation изпълни основните цели на своята визия за околната среда 2021

Mitsubishi Electric Corporation обяви, че е изпълнила основните цели на своята визия за околната среда 2021, която компанията представи през 2007 г. Постигайки целите на тази визия, Mitsubishi Electric допринесе за реализирането на по-устойчив, нисковъглероден свят, който набляга на рециклирането и хармонията с природата. Водещите принципи на визията бяха да се допринесе за хората и Земята чрез технологични и други инициативи до 2021 г., когато се чества 100-годишнината на Mitsubishi Electric.

Mitsubishi Electric сега се стреми да постигне целите на настоящата си дългосрочна визия за околната среда, Environmental Sustainability Vision 2050, съгласно която компанията има за цел да даде нова стойност и да допринесе за все по-устойчив свят чрез разнообразни екологични инициативи, включително декарбонизация.

1) Нисковъглеродно общество: Намалени емисии на парникови газове (CO2) вследствие на производството и употребата на продукти.

Mitsubishi Electric успешно намали емисиите на парникови газове (CO2), генерирани по време на употребата на продуктите на компанията с 36% спрямо 2001 г., като по този начин надхвърли първоначалната цел за намаляване с 30%. Тази цел беше постигната чрез технологични иновации и разработване на високо енергийноефективни продукти. Що се отнася до емисиите на CO2 от производствените операции, инвестициите на Mitsubishi Electric за запазване на енергията във всички заводи, доведоха до 56% намаление спрямо 1991 г., което значително надмина първоначалната цел от 30%.

2) Рециклиращо общество: Използване на по-малко пластмаса и метал в производството, както и намалено потребление на вода и изхвърляне на по-малко отпадъци.

По отношение на окончателния процент на изхвърляне на отпадъци, компанията и местните филиали понижиха своя процент до 0,02% (цел: по-малко от 0,1%), а задграничните филиали постигнаха процент от 0,15% (цел: по-малко от 0,5%). Чрез намаляване на размерите и теглото на своите продукти, Mitsubishi Electric намали вложените си ресурси средно с 43% в 64 продуктови групи, в сравнение с 2001 г., кaто значително надмина първоначалната цел от 30%. В допълнение, потреблението на вода на единица продажби беше намалено с 20% спрямо нивото за 2011 г., което е двойно от първоначалната цел от 10% (1% годишно). Това беше постигнато чрез непрекъснато измерване на количеството вода, използвано и повторно използвано в местни и задгранични производствени обекти, както и използване на най-добрите практики за намаляване на потреблението. Освен това, Mitsubishi Electric подобри своята технология за разширено рециклиране на пластмаса в затворен цикъл, при което пластмасата, събрана от стари домакински уреди, се използва повторно за производството на нови. В резултат на това, компанията успешно повиши съотношението на рециклирана смесена пластмаса към пластмаса с висока чистота при рециклиране на домакински уреди от 6% през 2011 г. до 80% към момента.

Признаване на постижения от външни организации, като CDP*

(*международна неправителствена организация, която подкрепя оповестяването на информация за влиянието върху околната среда)

Environmental Vision 2021 предвиждаше формулирането и прилагането на нов екологичен план на всеки три години, който включваше групова оценка на различни вътрешни екологични показатели и периодични прегледи на планове и мерки. Информацията за тези инициативи беше разпространена външно и в резултат на това Mitsubishi Electric получи редица високи оценки от външни организации, ангажирани с оценката и рейтинга на екологичните дейности на компании и организации.3,4

3. Избрана в „А листата“ от CDP, неправителствена организация, която разследва, оценява и открива корпоративни и градски екологични инициативи.

4. Акредитация по инициатива за научно базирани цели (SBT), включително Глобалния договор на ООН (UNGC), Световния фонд за дивата природа (WWF), CDP и Института за световни ресурси (WRI)

Източник:

MITSUBISHI ELECTRIC News Releases Mitsubishi Electric Fulfills Major Targets of Environmental Vision 2021