Climacom

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

„Разхлади се и спечели с Климаком 2023“

І. Организатор на Кампанията.

1.  Организатор на Кампанията „Разхлади се и спечели с Климаком 2023“ (наричана по-нататък в настоящите Общи условия „Кампанията“) е „КЛИМАКОМ“ ЕООД, ЕИК: 130535255, със седалище и адрес гр. София, бул. „Владимир Вазов“ 52 (наричано за краткост „КЛИМАКОМ“). Организаторът самостоятелно определя условията за участие в Кампанията.

ІІ. Общи условия.

2. С регистрацията си за участие в Кампанията и изпълнение на изискванията в т. 11 на Раздел VІІ по-долу, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите и се задължава да ги спазва.

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия.

3. Общите условия на Кампанията са публикувани на интернет страницата: climacom.com/promo2023

ІІІ. Територия на провеждане на Кампанията.

4. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

ІV. Право на участие в Кампанията. Участници.

5. В Кампанията имат право да участват всички физически лица, които са закупили продукт и са спазили условията за участие, с изключение на служители на компанията ОРГАНИЗАТОР.

6. За участие в Кампанията се изисква закупуване на продукт – Климатик на марка Mitsubishi Electric, съгласно описаното в Раздел VІІ „Механизъм за участие в Кампанията“ и списък по т. 10.1 на тези Общи условия.

7. В Кампанията и в жребия за награди може да участва всеки уред от категория „Климатици“, посочен в т.10.1 закупен след 01.01.2023г. и регистриран на сайта climacom.com/promo2023 в периода на Кампанията.

8. При закупуването на няколко уреда от категория „Климатици“ или мултисплит система, от един клиент, право да влезнат в жребия за награди имат всички индивидуални серийни номера на всяко вътрешно тяло.

V. Период на Кампанията.

7. Кампанията стартира в 00:00 ч. на 01.05.2023 г. и продължава до 23:59 ч. на 06.08.2023 г. включително („Период на Кампанията“).

VІ. Награден фонд.

8. Наградният фонд за целия Период на Кампанията включва следните награди:

8.1. 5 броя подводни дрона, 5 броя въздушни дрона, 45 броя бутилки, 40 бр. шапки и 40 бр. тениски, наричани всеки поотделно по-нататък в настоящите Общи условия „Награда“.

9. Не се допуска замяна на Награда с друга парична или предметна награда. Правото да се получи спечелена Награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

VІІ. Механизъм за участие в Кампанията.

10. За участие в Кампанията, Участникът следва да закупи през Периода на Кампанията минимум 1 (един) брой от изброените в т.10.1. продукти от търговски обект и/или онлайн магазин, на Територията на Кампанията и да попълни формата за участие на climacom.com/promo2023 съобразно т. 11 на настоящите правила.

Продуктът или продуктите могат да бъдат закупени от всеки един партньор на фирма Климаком в цялата страна. Пълен списък с партньорските фирми може да откриете на следния линк: https://climacom.com/bg/kyde-da-zakupja

10.1. УРЕДИ ОТ КАТЕГОРИЯ „КЛИМАТИЦИ“:

10.1.1. Климатик MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF

10.1.2. Климатик MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF

10.1.3. Климатик MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF

10.1.4. Климатик MSZ-AP25VGK/MUZ-AP25VG

10.1.5. Климатик MSZ-AP35VGKMUZ-AP35VG

10.1.6. Климатик MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG

10.1.7. Климатик MSZ-AP50VGKMUZ-AP50VG

10.1.8. Климатик MSZ-AP60VGK/MUZ-AP60VG

10.1.9. Климатик MSZ-AP71VGK/MUZ-AP71VG

10.1.10. Климатик MSZ-AY25VGK/MUZ-AY25VG

10.1.11. Климатик MSZ-AY35VGK/MUZ-AY35VG

10.1.12. Климатик MSZ-AY42VGK/MUZ-AY42VG

10.1.13. Климатик MSZ-AY50VGK/MUZ-AY50VG

10.1.14. Климатик MSZ-EF25VGK W/B/S/MUZ-EF25VG

10.1.15. Климатик MSZ-EF35VGK W/B/S/MUZ-EF35VG

10.1.16. Климатик MSZ-EF50VGK W/B/S/MUZ-EF50VG

10.1.17. Климатик MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE

10.1.18. Климатик MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE

10.1.19. Климатик MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE

10.1.20. Климатик MSZ-FT25VGK/MUZ-FT25VGHZ

10.1.21. Климатик MSZ-FT35VGK/MUZ-FT35VGHZ

10.1.22. Климатик MSZ-FT50VGK/MUZ-FT50VGHZ

10.1.23. Климатик MSZ-LN25VG W/R/V/B /MUZ-LN25VG

10.1.24. Климатик MSZ-LN35VG W/R/V/B /MUZ-LN35VG

10.1.25. Климатик MSZ-LN50VG W/R/V/B /MUZ-LN50VG

10.1.26. Климатик MSZ-LN60VG W/R/V/B /MUZ-LN60VG

10.1.27. Климатик MSZ-LN25VG W/V/R/B/MUZ-LN25VGHZ Zubadan

10.1.28. Климатик MSZ-LN35VG W/V/R/B/MUZ-LN35VGHZ Zubadan

10.1.29. Климатик MSZ-LN50VG W/V/R/B/MUZ-LN50VGHZ Zubadan

10.1.30. Климатик MFZ-KT25VG/SUZ-M25VA

10.1.31. Климатик MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA

10.1.32. Климатик MFZ-KT50VG/ SUZ-M50VA

10.1.33. Климатик MFZ-KT60VG/SUZ-M60VA

11. Участникът следва да достъпи интернет страницата: climacom.com/promo2023 и да въведе в нарочната форма изискваната информация: своите две имена (собствено и фамилно име), имейл адрес, телефонен номер, населеното място, където е закупен продуктът, наименование на магазина/търговската верига, където е закупен продуктът, сериен номер на продукта*, да прикачи снимка на гаранционната карта, от която да е видно:

 • Дата на покупка
 • Пълното наименование на модела
 • Серийният номер на продукта
 • Фирмата продавач

След въвеждане на изискваната информация, Участникът следва да отбележи, че е съгласен с Общите условия на Кампанията, с Политиката за защита на личните данни и да натисне бутона „Регистрирай се“.

След натискане на бутона „Регистрирай се“, Участникът ще получи потвърждение, както на интернет страницата: climacom.com/promo2023, така и на посочения от него имейл адрес, потвърждаващ регистрацията на продукта, като това потвърждение съставлява потвърждението за участие в Кампанията.

11.1. Един Участник има право да регистрира еднократно по един сериен номер на закупения от него продукт на интернет страницата: climacom.com/promo2023 ,като има право да участва в Кампанията с всички закупени от него продукти, отговарящи на условията за участие.

* Серийният номер може да намерите на стикера на вътрешното тяло:

12. Чрез жребий на случаен принцип, ще бъдат определени имената на общо 135 участници, които печелят Награда. Тегленията на печелившите участници ще бъдат констатирани от комисия, съставена от представители на Организатора и ще бъдат извършени, както следва:

12.1. На 31.05.2023 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 32 броя печеливши участници, регистрирали се за участие през периода от началото на Кампанията до деня на тегленето, включително, които ще спечелят както следва: 1 въздушен дрон, 1 подводен дрон, 10 шапки, 10 бутилки, 10 тениски.

12.2 На 30.06.2023 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 32 броя печеливши участници, регистрирали се за участие през периода от началото на Кампанията до деня на тегленето, включително, които ще спечелят както следва: 1 въздушен дрон, 1 подводен дрон, 10 шапки, 10 бутилки, 10 тениски.

12.3. На 31.07.2023 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 32 броя печеливши участници, регистрирали се за участие през периода от началото на Кампанията до деня на тегленето, включително, които ще спечелят както следва: 1 въздушен дрон, 1 подводен дрон, 10 шапки, 10 бутилки, 10 тениски.

12.4. На 07.08.2023 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 39 броя печеливши участници, регистрирали се за участие през периода от началото на Кампанията до деня на тегленето, включително, които ще спечелят както следва: 2 въздушни дрона, 2 подводни дрона, 10 шапки, 15 бутилки, 10 тениски.

12.5. На 21.08.2023 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на резервни печеливши, които ще имат право да получат Награда.

13. Имената на печелившите участници, както и първите три и последните три цифри на регистрираните от тях телефонни номера за контакт ще бъдат публикувани от Организатора на интернет страницата: https://climacom.com/промоция-лято-2023-изтеглени/ както и на Facebook страницата на Организатора https://www.facebook.com/ClimaComLtd в деня на съответното теглене.  Всеки от печелившите участници в Кампанията ще получи потвърждение от Организатора на посочения от него имейл адрес, че е спечелил Награда.

13.1. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.

14. Наградата ще бъде предоставена по куриер или получена лично от шоурума на организатора в гр. София, на адрес – бул. „Владимир Вазов“ 52 до 10 работни дни от датата на изпращане от Организатора на потвърждението към него, че Наградата ще му бъде предоставена.

15. Награди, непотърсени или с некоректно попълнени регистрационни форми в срок до 18.08.2023 г., включително, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез жребий между, изтеглените резервни печеливши по т. 12.6 от настоящите условия.

16. Организаторът не носи отговорност в случай на неправилно или непълно/некоректно попълнени данни от страна на участника, включително Организаторът не носи отговорност за неполучено съобщение в случай на неправилно или некоректно попълнена форма за участие, както и в случай, че участникът попълни формата извън посочените срокове за провеждане на Кампанията. В такъв случай, същият губи правото си да получи Награда.

17. Организаторът си запазва правото по своя преценка или в случай на форсмажорни обстоятелства да заменя спечелената награда с такава от подобен вид и/или еквивалентна стойност.

18. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично”, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Общите условия, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице с един и същ сериен номер; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Общи условия. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

VIII. Промени в Общите условия.

19. С оглед периодично допълване и модификации на Кампанията и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.

20. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на интернет страницата: climacom.com/promo2023  и влизат в сила за всички участници в деня на публикуването им.

21. Участникът има право да заяви изрично чрез изпращане на e-mail sofia@climacom.com до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия и Организаторът се задължава да прекрати участието му в Кампанията.

21.1.Организаторът прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

IХ. Ограничаване на отговорността.

22. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в Кампанията e изцяло доброволно, на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в Кампанията вреди и/или пропуснати ползи.

23. Организаторът не носи отговорност за невъзможността на осигуряване на участие в Кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.

24. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата: climacom.com/promo2023  вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

25. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата: climacom.com/promo2023 , които могат да възникнат, независимо от положената грижа от страна на Организатора. Участникът декларира, че няма да претендира за каквито и да било обезщетения от Организатора, за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

26. Организаторът не гарантира, че участието в Кампанията ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Кампанията.

27. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то всяко изявление или уведомление ще се счита за получено само с изпращането му от страна на Организатора, като последния в този случай не носи отговорност спрямо участника.

28. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е потърсил и получил наградата си в 10-дневния срок за получаване по т. 14 или е предоставил невалиден, нереален и недействащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

29. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Кампанията.

Х. Временни санкции. Дисквалификация.

30. Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира, ограничава и/или прекратява участието на Участника в Кампанията, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, морала и добрите нрави, като Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участника.

30.1. В тези случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или трети лица, настъпили в следствие спирането, ограничаването на участието и/или прекратяването на участието на Участника в Кампанията.

31. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

32. При дисквалифициране на Участник по реда на т. 26 по-горе Организаторът не е длъжен да дава обяснения и/или представя доказателства на дисквалифицирания Участник по отношение на причината за дисквалификацията му.

ХІ. Обезщетения.

33. Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително заплатени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в Кампанията в нарушение на действащото законодателство и настоящите Общи условия.

ХІІ. Правила по отношение на личните данни.

34. Настоящите Общи условия са изготвени при условията на законосъобразност, прозрачност и добросъвестност във връзка с обработката, събирането и съхранението на лични данни на участници в съответствие с приложимите разпоредби на националното и европейското законодателство в областта на личните данни (Регламент 2016/679 на ЕП и на Съвета и Закон за защита на личните данни).

35. Организаторът, самостоятелно и независимо, в съответствие с императивните разпоредби на приложимото национално и европейско законодателство е изготвил Политики за сигурност и неприкосновеност на данните. Повече за тези Политики всеки Участник може да научи като посети следния независим сайт: www.climacom.com

36. Организаторът, самостоятелно и независимо, е предприел всички необходими технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Тъй като Организаторът е ангажирал обработващ за прякото осъществяване на обработките на лични данни, необходими за провеждането на Кампанията и прозрачното обявяване на печелившите участници, същият е обвързал обработващият с конкретни инструкции и аналогични на прилаганите от него технически и организационни мерки по отношение на обработваните лични данни. Организаторът определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни.

37. С участието в Кампанията участникът декларира, че е информиран, че съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR) има право на :

 • Информираност и достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни) и изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни;
 • Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.
 • Повече информация за тези права участниците могат да намерят в информационното приложение, неразделна част от настоящите Общи условия.

38. Всеки Участник предоставя необходимите за участие в Кампанията лични данни и е информиран, че доколкото в приложимото българско и европейско законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

 • идентификация на лицата във връзка с участието им в Кампанията;
 • за статистически цели, като в процеса на обработката данните ще бъдат напълно анонимизирани, така че да бъде напълно невъзможно идентифицирането на участник;
 • с оглед изпълнение на тези Общи условия, излъчване и обявяване на победителите в кампанията и изплащане на присъдените чрез жребий Награди;
 • спазване изискванията на данъчното законодателство за удържане и внасяне на окончателен данък по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и тяхното деклариране от платеца.

39. Всеки Участник с регистрацията си за участие изрично се съгласява, че неговите лични данни могат да се използват от Организатора за целите на настоящата Кампания, за целите на провеждане и администриране на Кампанията, включително за уведомяване на печелившите участници, както и за рекламни цели на Организатора, в това число за целите на маркетинг и реклама, както и за изпращане на рекламни, търговски и информационни съобщения.

40. При изпълнение на правилата за участие в Кампанията съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на Организатора и описани в този документ ще бъдат обработвани от трети лица, само ако предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт или Организаторът е сключил договор с трети лица и е възложил обработката на данните на участниците във връзка с участието им в Кампанията.

41. Личните данни, предоставени от участниците в Кампанията се съхраняват за срок не по-дълъг от периода, за който се провежда Кампанията, но не по-кратък от окончателното предоставяне на Наградите на всички печеливши Участници. След приключването на последната, данните на участниците, описани в този документ, ще бъдат незабавно изтрити и унищожени, освен данните на победителите, реално получили своите награди, които следва да бъдат обработвани с оглед спазване на данъчното законодателство.

42. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в Кампанията по начина, описан по-горе са следните: Ваши имена, имейл, телефон за контакти.

ХІV. Други условия.

43. Организаторът има право да удължи, отложи или да прекрати Кампанията, както и да изменя условията на Кампанията, по всяко време като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на регистрираните участници.

44. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

45. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

46. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

47. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

48. Всички разходи свързани с участието на Участника в Кампанията са за негова сметка. Всички данъци, доколкото такива се дължат съгласно действащото законодателство, при получаване на предметната награда, са за сметка на Участника.

49. Всички разходи, които възникват във връзка с получаването на спечелена награда са за сметка на Организатора.

50. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената в т. 43 процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

51. Всички съобщения от Участници до Организатора могат да бъдат изпратени в писмен вид на адрес: гр. София 1517, ж.к. Сухата река; бул. „Владимир Вазов“ 52 или по електронен път на e-mail адрес sofia@climacom.com

52. Настоящите Общи условия влизат в сила от 00:00 ч. на 01.05.2023 г. и са валидни за Периода на Кампанията в случай, че не бъдат изменени, допълнени или отменени съгласно условията на Раздел ІХ.