„Визия за околната среда 2021“

Гледайки напред към своя 100-годишен юбилей през 2021 година, Mitsubishi Electric се стреми да се превърне в глобална, водеща зелена компания. Насърчава устойчивото развитие и се ангажира с опазването и възстановяването на глобалната околна среда чрез своите технологии, бизнес дейности и чрез действията на своите служители.

В своята „Визия за околната среда 2021“ Mitsubishi Electric:

1.Ще работи за създаване и популяризиране на иновативни енергоспестяващи продукти.
2.Ще се стреми да се намалят емисиите на CO2 от производството на продукти с 30% в цялата Mitsubishi Electric група, като предпоставка за устойчив растеж.
3.Ще намали емисиите на CO2 от производството на електроенергия и ще допринесе за това чрез предоставяне на енергийната промишленост на продукти и системи, които не отделят CO2, включително слънчева енергия и ядрени енергийни системи.

За да подпомогне създаването на общество, което ще рециклира повече, Mitsubishi Electric ще разработва устойчиви цикли на ресурсите чрез намаляване на продукцията на отпадъци, повторна употреба на ресурсите и рециклирането им, за да им се даде нов живот.

Компанията се стреми към нула изходни отпадъци от производствените процеси.

За да се гарантира хармонията с природата и да се култивира по-голяма информираност на околната среда, Mitsubishi Electric ще се стреми да уважава биоразнообразието в своята дейност и ще се включи в природозащитни дейности за възстановяване на засегнати горски среди.Препратка към страницата ни във Facebook